RegnskabsMail 2018, uge 02

Kære Læser.

Denne Regnskabsmail er meget omfattende. Læs bl.a. om regnskabsslutning og regnskabsmæssige skøn, ny nøgletalsvejledning mv.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabsafslutning og regnskabsmæssige skøn
Skærpede CSR-krav gælder nu alle store virksomheder
Opdateret nøgletalsvejledning i online version
Erhvervsstyrelsens julebrev om kontrol af årsrapporter 2017
Indstationering
Skattefrie kørepenge
Skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger
Skat på telefoner, computere mv.
Sådan er de nye regler om skattefradrag for lønudgifter
Husk at tilrette beskatningsgrundlaget for firmabilerne
Personalegoder 2018
Moms ved bortgivelse af ukurante og datokritiske varer
Hent eller bestil: Skat, moms og personalegoder 2018
Dagsbeviser til gulpladebiler
Biler - skat og moms 2018
Personalegoder 2018
Godtgørelse af energiafgifter på el, vand og brændsler for 2018


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-01-2018 Lønsumsafgift i 2017 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2017) og metode 2 (december 2017)
17-01-2018 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 December 2017
17-01-2018 A-skat og AM-bidrag i 2017 December 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsafslutning og regnskabsmæssige skøn

Dokumentation er et nøgleord, når det gælder de regnskabsposter, som ikke udelukkende kan afstemmes til eksternt materiale, men som også beror på et skøn.


EY

Skærpede CSR-krav gælder nu alle store virksomheder

Alle store virksomheder skal i 2018-årsrapporten leve op til de skærpede CSR-krav, som trådte i kraft for de største børsnoterede virksomheder i 2016. Virksomhederne skal fremover i redegørelsen for samfundsansvar oplyse om forretningsmodel og CSR-mæssige risici samt eventuelle ikke-finansielle KPI'er og due diligence-processer, som virksomheden anvender i relation til CSR-forhold. Det er vigtigt, at virksomhederne allerede nu går i gang med at overveje, hvordan de vil leve op til de nye skærpede krav. Lever din virksomhed op til de skærpede krav?


EY

Opdateret nøgletalsvejledning i online version

Finansforeningen har i januar 2018 lanceret en opdateret online nøgletalsvejledning. Vejledningen findes fremover alene i denne online version og kun på engelsk. Som noget nyt indeholder vejledningen anbefalinger til ESG-nøgletal, blandt andet til performancemåling af virksomhedens bæredygtighed og sociale ansvarlighed.


EY

Erhvervsstyrelsens julebrev om kontrol af årsrapporter 2017

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat med orientering om regnskabskontrollen med de ikke-finansielle virksomheders årsrapporter. Notatet vedrører primært de børsnoterede virksomheder, men der er også dele af notatet, som øvrige virksomheder kan have glæde af, herunder vedrørende rapportering om kønsmæssig sammensætning af ledelsen og samfundsansvar samt resuméer af afgørelser og generelle forslag til forbedringer af årsrapporten.


BDO

Indstationering

Når en person kommer til Danmark for at arbejde, opstår der med det samme en række skattespørgsmål. I det følgende giver vi svar på nogle af dem.


BDO

Skattefrie kørepenge

Når en lønmodtager kører i sin egen bil i arbejdsgiverens tjeneste, påfører han sig selv en udgift. Når arbejdsgiveren skal dække denne, er der kun én vej, hvis det skal være skattefrit. Det skal være med en fast kilometersats, og en række betingelser skal være opfyldt.


BDO

Skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger

Selvom aktiviteterne i en idrætsforening er baseret på frivilligt arbejde, så er det de færreste foreninger, som ikke har lønansatte og som ikke udbetaler godtgørelser i større eller mindre omfang. Netop når det gælder godtgørelser, er skattereglerne indrettet ganske hensigtsmæssigt, idet disse...


BDO

Skat på telefoner, computere mv.

Telefoner og computere er helt almindelige arbejdsredskaber i alle virksomheder. Den teknologiske udvikling har imidlertid sammen med udbredelsen af hjemmearbejde medført, at medarbejderne ikke kun bruger disse arbejdsredskaber på jobbet, men også tager dem med hjem. I mange tilfælde betaler...


BDO

Sådan er de nye regler om skattefradrag for lønudgifter

Nye regler betyder, at det skattemæssigt kan være optimalt at bruge egne ansatte fremfor eksterne konsulenter/rådgivere eller medarb. i koncernforbundne selskaber.


BDO

Husk at tilrette beskatningsgrundlaget for firmabilerne

Den grønne ejerafgift er med virkning fra nytår forhøjet for alle biler indregistreret efter den 1. juli 1997.


Dansk Revision

Personalegoder 2018

Personalegoder er - desværre vil nogen sige - reelt løn, der blot udbetales i naturalier.


BDO

Moms ved bortgivelse af ukurante og datokritiske varer

Selvom det er gjort i den bedste mening, kan forretninger, der uddeler overskudsvarer og datokritiske dagligvarer til trængende familier, nemt ende med en momsregning, hvis de ikke gør tingene på den rigtige måde.


BDO

Hent eller bestil: Skat, moms og personalegoder 2018

Vi har opdateret vores opslagsværk med skattesatser, beløbsgrænser og en omtale af de skatte- og momsregler, der gælder for personalegoder.


BDO

Dagsbeviser til gulpladebiler

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Med reglerne om dagsbeviser er det imidlertid muligt at frikøbe sådanne biler til privat anvendelse i begrænset omfang.


Revisorgruppen Danmark

Biler - skat og moms 2018

Få overblik over reglerne!


Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2018

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder


Redmark

Godtgørelse af energiafgifter på el, vand og brændsler for 2018

Redmark har opdateret moms§fakta om godtgørelse af energiafgifter for 2018 på el, vand og brændsler


Indholdsfortegnelse