RegnskabsMail 2018, uge 23

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. ny lov om forretningshemmeligheder. Formålet med loven er, at gennemføre ensartede rammevilkår, og at styrke beskyttelsen af virksomheders forretningshemmeligheder. Denne er vedtaget og trådt i kraft. Loven omfatter bl.a. regler om i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ny persondatalov supplerer EU-forordning
Direktør i koncernforbundne selskaber blev pålagt konkurskarantæne
Ny lov om forretningshemmeligheder – Bliv klar med denne gennemgang.
Udnyt gunstige regler for generationsskifte inden det er for sent
Moms - salg af fast ejendom
Lovligt at 'pulje' anmodninger om aktindsigt, men frister gælder stadig

Domme
Erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Ny persondatalov supplerer EU-forordning

Den 23. maj 2018 blev en ny databeskyttelseslov endeligt vedtaget i Folketinget . Læs her om sammenhængen mellem EU-forordning og dansk lov og et par af de væsentligste bestemmelser i loven.


Kammeradvokaten

Direktør i koncernforbundne selskaber blev pålagt konkurskarantæne

Direktør blev pålagt konkurskarantæne bl.a. henset til en gennem længere tid oparbejdet gæld til SKAT på over kr. 10 mio. og da skattegælden ikke kunne forventes indfriet via den almindelige drift.


Ret&Råd Advokater

Ny lov om forretningshemmeligheder – Bliv klar med denne gennemgang.

Formålet med loven er, at gennemføre ensartede rammevilkår, og at styrke beskyttelsen af virksomheders forretningshemmeligheder. Denne er vedtaget og trådt i kraft. Loven omfatter bl.a. regler om i hvilke tilfælde erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheder udgør henholdsvis en lovlig og en ulovlig handling.


Ret&Råd Advokater

Udnyt gunstige regler for generationsskifte inden det er for sent

Er du virksomhedsejer, og overvejer du at generationsskifte virksomheden, er det nu det skal ske. Ændrede afgiftsregler har gjort det særdeles gunstigt at generationsskifte din virksomhed, men det er måske blot et spørgsmål om tid forinden reglerne strammes igen. Derfor bør generationsskiftet ske nu.


Beierholm

Moms - salg af fast ejendom

Momsfri virksomhedsoverdragelse og momsfrit salg af selskaber


Folketingets Ombudsmand

Lovligt at 'pulje' anmodninger om aktindsigt, men frister gælder stadig

Når en myndighed modtager flere aktindsigtsanmodninger om det samme emne, er det lovligt at behandle anmodningerne samlet for at spare ressourcer. Men offentlighedslovens tidsfrister skal stadig overholdes i forhold til hver enkelt journalist eller borger


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Erhvervsmæssig virksomhed - virksomhedsskatteordningen - ophørsbeskatning

SKM2018.253.BR

Sagsøgeren havde siden 1997 drevet en skrædderivirksomhed i personligt regi med anvendelse af virksomhedsskatteordningen. I 2008 solgte han skrædderivirksomheden til det af ham nystiftede anpartsselskab.

Spørgsmålet i sagen var, om sagsøgeren efter afståelsen af skrædderivirksomheden fortsatte med at drive erhvervsmæssig virksomhed, eller påbegyndte en ny erhvervsvirksomhed og dermed fortsat kunne anvende virksomhedsskatteordningen, eller om sagsøgeren efter afståelsen skulle ophørsbeskattes.

Retten anførte, at virksomhedens årsrapporter ikke afspejlede aktiviteter i virksomheden, udover besiddelse af et gældsbrev fra virksomhedsoverdragelsen. Herudover anførte retten, at sagsøgeren selv havde forklaret, at han - trods en hensigt om at videreføre den personligt drevne virksomhed - var blevet nødt til at bruge størstedelen af sin tid i anpartsselskabet grundet finanskrisen.

Retten fandt herefter, at sagsøgeren ikke uden nærmere dokumentation for sine aktiviteter havde løftet bevisbyrden for, at han fortsat drev erhvervsmæssig virksomhed i personligt regi i 2008 og 2009 eller, at han påbegyndte en ny erhvervsvirksomhed inden udgangen af 2009. Det havde ikke betydning for denne vurdering, at sagsøgeren fra 2013 realiserede sine udviklingsplaner for virksomheden.

Retten fandt derfor, at skattemyndighederne med rette havde anset virksomheden for ophørt i 2008.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven  


Indholdsfortegnelse